هیات مدیره دوره پنجم

سید جوادمیر حیدری رئیس هیات مدیره

محمدرضا مونسان نائب رئیس هیات مدیره

علیرضا میربلوک خزانه دار

شهروز ضرابیها عضو هیات مدیره

احسان منشی عضو هیات مدیره

-

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.