هیات مدیره دوره ششم

آقای علی معین فر رییس هیئت مدیره

آقای مهدی باستان فر نایب رییس هیئت مدیره

آقای ابوالفضل شیخ نجفی خزانه دار انجمن

آقای علیرضا خلیلی بازرس انجمن

جهت عضویت در انجمن همگن پلاستیک لطفا با شماره تلفن 88757808 تماس حاصل فرمایید.