درباره انجمن

 

حوزه فعاليت انجمن در سطح استان تهران و مركز اصلي آن درتهران به نشاني تهران - خیابان احمد قصیر ، کوچه دوازدهم ، پلاک - 2 مي باشد.

 

 

تشكيل كميته ها از جمله به شرح زير جهت تسهيل وظايف انجمن:

 

الف ) كمیسیون اداری،حقوقي،مالی

 

ب) كميیسیون فنی ،آمار و اطلاعات

 

ج ) كميسیون رفاهي واجتماعی

 

چ ) كميسیون اقتصادی و بازرگانی

 

ح ) كميسیون فرهنگی و آموزشي

 

خ ) كميته حل اختلاف بين اعضاء

 

د ) كميته بررسي وتدوين آئين نامه ها

 

 

موضوعات و اهدف انجمن عبارتند از :

 

1- ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، شناسائي بازارهاي مصرف توليدات اعضاء، وضعيت وجايگاه رقبا دربازارها، فروشندگان مواد اوليه كمياب واطلاعات بازرگاني مورد نياز اعضاء

 

2- كمك به برگزاري آموزشگاههاي كاربردي وحين كارفني - تخصصي و مديريتي مورد نياز اعضاء وكاركنان واحدهاي عضو(با حداكثر بهره گيري از امكانات موجود كشور)

 

3- كمك به ارتقاء كمي وكيفي، كاهش ضايعات وهزينه هاي توليد وافزايش قدرت رقابت توليدات اعضاء در بازارهاي داخلي وخارجي (با بهره گيري از مشاورين توانمند وصاحب نظر)

 

4- تهيه كتاب راهنما ومعرفي توانمنديهاي اعضاء به همراه آدرس و مشخصات و نمونه توليدات آنها و زمينه سازي كسب بازارهاي جديد وتوسعه همكاري با صنايع داخلي وخارجي

 

5- برگزاري وشركت در نمايشگاههاي داخلي وخارجي

 

6- كمك به تهيه وتامين ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز اعضاء

 

7- معرفي آخرين دستاوردهاي فن آوري در صنايع پلاستيك وارائه اطلاعات به اعضاء

 

8- فراهم كردن زمينه عقد قرارداد اعضاء انجمن با مشتريان داخلي وخارجي

 

9- همكاري با وزارت صنايع وسايردستگاههاي اجرائي در تدوين سياستها، دستورالعملها وتهيه وتدوين لوايح قانوني جهت ارائه به دولت ومجلس شوراي اسلامي (با همكاري اعضاء صنف)

 

10- كمك به ايجاد آزمايشگاه مشترك تخصصي (با همكاري اعضاء وبهره گيري از تسهيلات بودجه هاي ساليانه دولت)

 

11- مذاكره با بانكها وجلب همكاري آنها جهت تامين اعتبارات نوسازي وبازسازي وسرمايه در گردش مورد نياز اعضاء

 

12- برگزاري همايشهاي تخصصي ودعوت از اساتيد وصاحبنظران باتجربه (از داخل وخارج از كشور) وكمك به ارتقاء اطلاعات وتوانائيهاي علمي وتخصصي اعضاء

 

13- دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقي داخلي وبين المللي

 

14- تهيه بولتن هاي تخصصي وخبري و هر نوع مجله، نشريه، خبرنامه و غيرة مطبوعاتي و اينترنتي مورد نياز اعضاء پس از اخذ مجوزهاي قانوني

 

15- مشاركت در اجلاسها وكميسيونهاي مشترك با ديگركشورها وهمكاري در تهيه يادداشتهاي تفاهم وكسب بازارهاي جديد در ديگر كشورها

 

16- تجزيه وتحليل لازم در زمينه تنظيم بازار و قيمت گذاري براساس سياست هاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

 

17- تعيين وتدوين استانداردهاي مرغوبيت باهمكاري موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ونظارت برتحقق آن

 

18- تدوين آئين نامه هاي انطباقي براي مرغوبيت كالا، كاهش ميزان انرژي، مسائل زيست محيطي وگرفتن اختيارات لازم براي انجام وظايف تدوين شده

 

19- تنظيم تعرفه هاي قيمت داخلي، تعرفه هاي صادراتي ونيز تعرفه هاي واردات كالا وارائه آن به وزارت صنايع و معادن براي تصويب هيات دولت براساس سياستهاي دولت وارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

 

20- فراهم كردن زمينه هاي توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي كاربردي صنعتي از جمله ارتباط صنعت ودانشگاه

 

21- كمك به ايجاد ويا تقويت بازار سرمايه اعضاء

 

22- كمك به فراهم سازي امكانات ورود و بهره گيري از سرمايه، اطلاعات، تكنولوژي، فنون و تجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد وصنعت ايران

 

23- انجمن میتواند برای رسیدن به اهداف اساسنامه با اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد عقد نماید