تاریخچه انجمن

 

دراجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصويب نامه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري وبه منظور مشاركت مردمي صاحبان صنايع در امر تصميم گيري وبرنامه ريزي و حل مشكلات اجرائي وايجاد وحفظ هماهنگي بين صنايع پلاستيك وبهره برداري شايسته وبهينه از كليه ظرفيتهاي موجود صنعتي و نيروي انساني و ارتباط منطقي با وزارت صنايع و معادن وساير وزارتخانه ها وموسسات، انجمن صنايع همگن پلاستيك كه از اين پس (انجمن) ناميده مي شود و تشكلي غيرسياسي وغيرانتفاعي مي باشد، تشكيل مي شود كه طبق مواد اين اساسنامه درچهارچوب مقررات حاكم شروع به كارنموده واداره خواهد شد.

 

انجمن صنايع همگن پلاستيك  استان تهران پيرو دعوت عمومي در روزنامه اطلاعات مورخ21/1/1379و انتخاباتي كه با شركت عده اي از دست اندركارن اين صنعت در تاريخ 31/1/1379صورت گرفت. به عنوان يك تشكل غير انتفاعي ،غير سياسي و غير دولتي آغاز به كار كرد.

اين انجمن بر مبناي واگذاري امورمردم به خود آنها پايه گذاري شدوهدف اصلي از ايجاد آن مشاركت صاحبان صنايع پلاستيك در تعيين مسير آينده اين صنعت مي باشد.اين مشاركت در قالب انعكاس آرا و نظرات جمعي صنعت پلاستيك به مراكز تصميم گيري و در نهايت تدوين قوانين اجرايي است.

 

در تاریخ 21 دی ماه 1379 تحت شماره ثبت 12525 به عنوان موسسه غیرتجاری در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت شد.

هیات موسس ان : آقیان حمید صدرزاده افشار ، عیسی غریبی کلیبر ، رسول پایدار مقدم ، محمدرضا مونسان ، مهدی پورقاضی ، مرتضی عرفانی ، حسین اسدی