اساسنامه

اساسنامه

انجمن تخصصي

صنايع همگن پلاستيك

 (استان تهران)

برای دریافت فایل پی دی اف کلیک نمائید

◄ فصل اول - کليات

◄ فصل دوم - شرايط عضويت و منابع مالي

◄ فصل سوم  - اركان انجمن

 

دراجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصويب نامه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري وبه منظور مشاركت مردمي صاحبان صنايع در امر تصميم گيري وبرنامه ريزي و حل مشكلات اجرائي وايجاد وحفظ هماهنگي بين صنايع پلاستيك وبهره برداري شايسته وبهينه از كليه ظرفيتهاي موجود صنعتي و نيروي انساني و ارتباط منطقي با وزارت صنايع و معادن وساير وزارتخانه ها وموسسات، انجمن صنايع همگن پلاستيك كه از اين پس (انجمن) ناميده مي شود و تشكلي غيرسياسي وغيرانتفاعي مي باشد، تشكيل مي شود كه طبق مواد اين اساسنامه درچهارچوب مقررات حاكم شروع به كارنموده واداره خواهد شد.

فصل اول - کليات

ماده يك : نام انجمن، انجمن تخصصي صنايع همگن پلاستيك استان تهران مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه، "انجمن" ناميده مي شود ونوع آن انجمن تخصصي، فني، غيرانتفاعي و غيرسياسي است.

ماده دو : مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

ماده سه : تابعيت انجمن ايراني است.

ماده چهار: حوزه فعاليت انجمن در سطح استان تهران و مركز اصلي آن درتهران به نشاني تهران - خیابان احمد قصیر ، کوچه دوازدهم ، پلاک - 2 مي باشد.

تبصره- 1 : در صورت نياز، هيئت مديره مي تواند مركز انجمن را تغيير دهد در اين صورت بايد مراتب به اطلاع اداره كل صنايع و معادن استان رسيده ودرروزنامه موضوع ماده- 16درج گردد.

تبصره- 2 : انجمن مي تواند دفاتري را با تصويب هيئت مديره در هرشهرستان داخل استان تهران تاسيس نمايد و مراتب را به اطلاع اداره كل صنایع و معادن استان تهران برساند. نحوه فعالیت دفتر را هيئت مديره تعيين مي كند.

ماده پنج : موضوعات و اهدف انجمن عبارتند از :

1- ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، شناسائي بازارهاي مصرف توليدات اعضاء، وضعيت وجايگاه رقبا دربازارها، فروشندگان مواد اوليه كمياب واطلاعات بازرگاني مورد نياز اعضاء

2- كمك به برگزاري آموزشگاههاي كاربردي وحين كارفني - تخصصي و مديريتي مورد نياز اعضاء وكاركنان واحدهاي عضو(با حداكثر بهره گيري از امكانات موجود كشور)

3- كمك به ارتقاء كمي وكيفي، كاهش ضايعات وهزينه هاي توليد وافزايش قدرت رقابت توليدات اعضاء در بازارهاي داخلي وخارجي (با بهره گيري از مشاورين توانمند وصاحب نظر)

4- تهيه كتاب راهنما ومعرفي توانمنديهاي اعضاء به همراه آدرس و مشخصات و نمونه توليدات آنها و زمينه سازي كسب بازارهاي جديد وتوسعه همكاري با صنايع داخلي وخارجي

5- برگزاري وشركت در نمايشگاههاي داخلي وخارجي

6- كمك به تهيه وتامين ماشين آلات و مواد اوليه مورد نياز اعضاء

7- معرفي آخرين دستاوردهاي فن آوري در صنايع پلاستيك وارائه اطلاعات به اعضاء

8- فراهم كردن زمينه عقد قرارداد اعضاء انجمن با مشتريان داخلي وخارجي

9- همكاري با وزارت صنايع وسايردستگاههاي اجرائي در تدوين سياستها، دستورالعملها وتهيه وتدوين لوايح قانوني جهت ارائه به دولت ومجلس شوراي اسلامي (با همكاري اعضاء صنف)

10- كمك به ايجاد آزمايشگاه مشترك تخصصي (با همكاري اعضاء وبهره گيري از تسهيلات بودجه هاي ساليانه دولت)

11- مذاكره با بانكها وجلب همكاري آنها جهت تامين اعتبارات نوسازي وبازسازي وسرمايه در گردش مورد نياز اعضاء

12- برگزاري همايشهاي تخصصي ودعوت از اساتيد وصاحبنظران باتجربه (از داخل وخارج از كشور) وكمك به ارتقاء اطلاعات وتوانائيهاي علمي وتخصصي اعضاء

13- دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقي داخلي وبين المللي

14- تهيه بولتن هاي تخصصي وخبري و هر نوع مجله، نشريه، خبرنامه و غيرة مطبوعاتي و اينترنتي مورد نياز اعضاء پس از اخذ مجوزهاي قانوني

15- مشاركت در اجلاسها وكميسيونهاي مشترك با ديگركشورها وهمكاري در تهيه يادداشتهاي تفاهم وكسب بازارهاي جديد در ديگر كشورها

16- تجزيه وتحليل لازم در زمينه تنظيم بازار و قيمت گذاري براساس سياست هاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

17- تعيين وتدوين استانداردهاي مرغوبيت باهمكاري موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ونظارت برتحقق آن

18- تدوين آئين نامه هاي انطباقي براي مرغوبيت كالا، كاهش ميزان انرژي، مسائل زيست محيطي وگرفتن اختيارات لازم براي انجام وظايف تدوين شده

19- تنظيم تعرفه هاي قيمت داخلي، تعرفه هاي صادراتي ونيز تعرفه هاي واردات كالا وارائه آن به وزارت صنايع و معادن براي تصويب هيات دولت براساس سياستهاي دولت وارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن

20- فراهم كردن زمينه هاي توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي كاربردي صنعتي از جمله ارتباط صنعت ودانشگاه

21- كمك به ايجاد ويا تقويت بازار سرمايه اعضاء

22- كمك به فراهم سازي امكانات ورود و بهره گيري از سرمايه، اطلاعات، تكنولوژي، فنون و تجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد وصنعت ايران

23- انجمن میتواند برای رسیدن به اهداف اساسنامه با اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد عقد نماید

ماده شش : صنايع همگن توسط وزارت صنايع و معادن استان تهران تشخيص وبا هماهنگي انجمن تعريف واعلام مي گردد و در مواردي كه هيئت مديره انجمن در تشخيص همگن بودن صنعت متقاضي ترديد داشته باشد، انجمن موضوع را بطور كتبي از وزارت صنايع و معادن استعلام مي نمايد و اگر چنانچه آن وزارت ظرف حداكثر 20 روز پاسخ لازم را ندهد، در اين صورت هيئت مديره مي تواند خود در خصوص تشخيص مورد طبق مقررات اساسنامه تصميم بگيرد.

 

 - شرايط عضويت ومنابع مالي

ماده هفت : كليه صاحبان صنايع همگن پلاستيك اعم از حقيقي وحقوقي مستقر دراستان تهران كه واجد شرايط اين اساسنامه باشند، مي توانند عضو انجمن بشوند.

تبصره : عضويت افتخاري صاحبان صنايع مرتبط، اساتيد دانشگاهها، متخصصان و ساير اشخاص موثر و مفيد براي انجمن با تشخيص و تصويب هيئت مديره در انجمن بلامانع مي باشد و هيئت مديره مي تواند در هر زماني كه تشخيص دهد، عضويت عضو افتخاري را لغو نمايد. اعضاء افتخاري در مجامع عمومي و هيئت مديره داراي حق راي نمي باشند.(به استثنای اعضای افتخاری که دارای پروانه مرتبط با صنعت پلاستیک از سازمان صنعت،معدن وتجارت سایر استانها می باشند.این افراد می توانند در رای گیری مجامع شرکت نمایند اما نمی توانند کاندیدای هیت مدیره و بازرس باشند.)

ماده هشت : شرايط عضويت در انجمن عبارتند از :

8-1- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

8-2- متدين به يكي از اديان رسمي

8-3- قبول وتعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

8-4- پرداخت وروديه وحق عضويت تعيين شده به طور مرتب

8-5- نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد

8-6-  شاغل بودن در صنعت ياحرفه مربوطه مستقر دراستان براساس پروانه صادره از وزارت صنايع و معادن

تبصره- 1 : اشخاص حقوقي صاحبان صنعت همگن مي توانند عضوانجمن گردند در اين صورت نماينده آنها بايد واجد شرايط فوق الذكر باشند.

تبصره- 2 : هريك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست دهد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود وليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

تبصره- 3 : تعيين ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي بوده وهيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد. چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان ، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح وتصميمات مجمع در اين مورد قطعي ولازم الاجراست.

ماده  نه : شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء عبارتند از :

9-1-      تغيير شغل به نحوي كه مغاير بند- 6 ماده- 8 اين اساسنامه باشد

9-2-      عدم پرداخت حق عضويت باتوجه به ماده- 10 اين اساسنامه وبه مدت حداكثر يك سال

9-3-      عدم رعايت مفاد اساسنامه

9-4-      در صورت تشكيل انجمن صنايع همگن پلاستيك در استان عضو

 

ماده  ده : منابع مالي انجمن عبارتند از :

10-1- وروديه براي هرعضو به مبلغ مصوب مجمع عمومي كه فقط براي يكبار دريافت مي گردد.

10-2- حق عضويت ساليانه به ميزان مصوب هيئت مديره

10-3- كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء و غير اعضاء با تاييد هيئت مديره

10-4- سايردريافتي ها بابت ارائه خدمات به اعضاء و غير اعضاء باتصويب هيئت مديره

تبصره : دريافت وجمع آوري هرگونه كمك، وروديه وحق عضويت وغيره بايد طي رسيدهاي رسمي تائيد شده انجمن صورت گيرد.

ماده يازده : كليه اعضاء انجمن موظفند هرساله حق عضويت خودرا به موجب رسيدهاي رسمي وتائيد شده انجمن پرداخت نمايند.

تبصره : هيئت مديره انجمن نمي تواند منابع مالي انجمن را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.

ماده دوازده : چنانچه هر يك از اعضاء درمدت يك سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه دار به آنان كتباً اخطار مي شود در صورتيكه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد، از عضويت در انجمن اخراج وقبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره : تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضاء با هيئت مديره است .

 

 

 

 

فصل  - اركان انجمن

ماده سيزده : اركان انجمن عبارتند از :

1- مجمع عمومي                        2- هيئت مديره                       3- بازرس

ماده چهارده : مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاء انجمن تشكيل مي شود و داراي دو اجلاس است.

1- مجمع عمومي عادي                            2- مجمع عمومي فوق العاده

ماده پانزده : مجمع عمومي عادي انجمن سالي يكبار و در 4 ماه اول هر سال طبق مقررات اساسنامه تشكيل و با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء براساس فهرست اسامي انجمن در زمان تصميم هيئت مديره براي تشكيل مجمع عمومي رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور، از مرحله دوم به بعد كه آگهي تشكيل آن ها ظرف 15 روز پس از عدم تشكيل رسمي جلسه قبلي منتشر ميشود، با حضور حداقل سه برابر اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي يابد.

تبصره- 1: تصميمات مجامع عمومي عادي در هرمرحله بااكثريت آراء افراد حاضر مي باشد.

تبصره- 2: در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي، بازرس مي تواند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايد. همچنين در صورت خودداري بازرس ازدعوت مجمع عمومي (حداكثردوماه پس از پايان مهلت هيئت مديره)، يك سوم از اعضاء مي توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي  اقدام نمايند.

تبصره- 3: در صورت عدم تشكيل رسمي جلسات مجمع عمومي عادي انجمن پس از چهار بار دعوت، مجمع عمومي فوق العاده انجمن براي بررسي علل عدم تشكيل و تصميم در خصوص انحلال انجمن دعوت خواهد شد.

 

 

ماده شانزده : وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد.

1- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش هيئت مديره وبازرس

2- بررسي وتصويب صورتهاي مالي انجمن

3- انتخاب اعضاي هيئت مديره وبازرس

4- تعيين روزنامه كثيرالانتشاريا محلي به منظور درج آگهيهاي مربوط به انجمن

5- تعيين خط مشي انجمن

6- تصميم گيري در مورد ائتلاف با سايرتشكل ها و خروج از آنها

7- شور واخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه درچارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قراردارد مشروط به آنكه درصلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.

ماده هفده : مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرس ويا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي ازاعضاء تشكيل مي شود واختيارات آن بشرح ذيل است:

1- تغيير و اصلاح اساسنامه و ارسال يك نسخه از آن پس از تصويب در مجمع عمومي به وزارت صنايع و معادن

2- تصميم گيري نسبت به گزارش بازرس در مورد تخلفات هيئت مديره

3- عزل ويا قبول استعفاي دسته جمعي يا اكثريت هيئت مديره

4- انحلال يا ادغام انجمن وانتخاب اعضاي هيئت تصفيه و اعلام آن به وزارت صنايع و معادن

ماده هجده : جلسات مجمع عمومي فوق العاده باحضورحداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد وتصميمات آن با حداقل دو سوم آراء حاضرين نافذ و معتبرخواهد بود.

تبصره- 1: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نيآورد، بار دوم كه آگهي دعوت آن ظرف 15 روز پس از عدم تشكيل جلسه اول منتشر مي شود، با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء براساس فهرست اسامي انجمن در زمان دعوت اعضاء براي تشكيل مجمع تشكيل و رسميت مي يابد و اگر چنانچه در مرحله دوم هم تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسد، از مرحله سوم ببعد كه آگهي دعوت آن ظرف 30 روز پس از مرحله قبل منتشر مي شود، با حضور حداقل چهار برابر اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي يابد.

تبصره- 2: اگر چنانچه مجمع عمومي فوق العاده انجمن پس از چهار جلسه دعوت بطور رسمي تشكيل نيابد، بازرس بايد مراتب را جهت تعيين تكليف به وزارت صنايع و معادن اعلام نمايد.

تبصره-3: فروش اموال غیرمنقول انجمن فقط به منظور تبدیل به احسن نمودن آن صورت میگیرد و این امر منوط به موافقت حداقل سه چهارم اعضاء حاضر  در مجمع عمومی فوق العاده می باشد که برای تشکیل آن علاوه بر لزوم رعایت مقررات مذکور در اساسنامه،لازم است در نوبت سوم تشکیل مجمع،موضوع دستور جلسه مبنی برفروش ملک از طریق ارسال اظهارنامه رسمی از طریق مراجع قانونی به اطلاع اعضاء رسانده شود.

ماده نوزده : هيئت مديره وبازرس مي توانند در مواقع ضروري، مجمع عمومي عادي را بطورفوق العاده دعوت نمايند.

تبصره : دعوت به تشكيل كليه مجامع عمومي انجمن به جز در مورد مذكور در بند- 2 ماده- 23 اساسنامه از طريق انتشار آگهي در روزنامه كثير الانتشار به شرح مقرر در ماده- 16 اساسنامه صورت مي گيرد. ولي اگر چنانچه مجامع عمومي پس از دعوت نوبت دوم رسميت نيابند، از نوبت سوم به بعد، دعوت از اعضاء، علاوه بر رعايت ديگر مقررات اساسنامه در خصوص دعوت اعضاء، با ارسال كتبي دعوتنامه از طريق پست يا نمابر يا پست الكترونيكي تا يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي صورت مي گيرد. فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز پس از انتشار آگهي خواهد بود.

ماده بيست : اخذ راي درمجامع عمومي علني است به جز مواردي كه دراساسنامه پيش بيني شده ويا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد.

ماده بيست و يك : راي گيري در مجامع عمومي از اعضاء انجمن يا نماينده معرفي شده از طرف آنها بعمل مي آيد.

تبصره : هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

ماده بيست و دوم : انتخاب هيئت مديره وبازرسان انجمن باراي كتبي ومخفي بايد صورت گيرد.

ماده بيست و سه : ترتيب تشكيل واداره جلسات مجمع عمومي به شرح ذيل مي باشد:

1- مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك نايب رئيس، يك منشي ودو ناظر اداره مي شود ويك نفربعنوان نماينده از وزارت صنايع و معادن درمجمع بعنوان ناظر ميتواند شركت كند. عدم حضورنماينده وزارت صنايع و معادن مانع از تصميم گيري مجمع نخواهد بود.

رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت مديره خواهد بود مگردرمواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دردستورجلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاء حاضردرجلسه با اكثريت نسبي انتخاب مي شود.درصورت عدم حضور رئيس هيئت مديره، رياست جلسه بعهده مسن ترين عضوهيئت مديره خواهد بود. در ضمن داوطلب عضويت در هيئت مديره و بازرسي، نمي تواند عضو هيئت رييسه مجمع عمومي باشد.

2- هرگاه در مجمع عمومي شور واخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيئت رئيسه مجمع با تصويب اعضاء مي تواند اعلام تنفس نموده وتاريخ جلسه بعد را كه حداكثر ازسه هفته متجاوز نباشد، تعيين نمايد. تمديد جلسه نياز به دعوت وانتشار آگهي مجدد نخواهد داشت ونصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي  مي باشد.

3- ازمذاكرات وتصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تنظيم وبه امضاء هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.

4- كليه صورت جلسات، ليست اسامي حاضرين در مجمع، اعلام نتايج انتخابات، نسخ اساسنامه تصويبي و تائيد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه برسد و نسخه اي از آنها بايد به وزارت صنايع و معادن ارسال گردد.

5- مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده وتصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا غائبين نافذ خواهد بود.

ماده بيست و چهار: هيئت مديره مسئول اداره امورانجمن وحفظ حقوق ومنافع مشروع وقانوني اعضاء مي باشد. تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره پنج نفر وتعداد اعضاء علي البدل هيئت مديره دونفر مي باشد كه از بين اشخاص حقيقي عضو يا نمايندگان اشخاص حقوقي عضو(نماينده شخص حقوقي لازم است از اعضاء هيئت مديره اش باشد)، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند وانتخاب مجدد آنان از زمان تصويب اين اساسنامه براي دو دوره متوالي بلامانع است.

تبصره- 1: تاتعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليتها بر عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

تبصره -2: کسانی که عضو علی البدل بوده اند و به دلایلی برای مدت کمتراز نیم دوره جایگزین عضو اصلی شده اند بتوانند پس از اتمام دوره در دو دوره متوالی بعد از آن کاندیدای هیات مدیره شوند.

ماده بيست و پنج : اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود، ازبين خود يك نفر به عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب وضمن تنظيم وامضاء صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء وهمچنين انجام تشريفات قانوني وصدور كارت شناسائي به وزارت صنايع و معادن تسليم مي نمايند.

تبصره- 1: هيئت مديره مي تواند يك نفر را بعنوان دبير از بين اعضاء يا خارج از اعضاء انتخاب وقسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايد. انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان دبير بلامانع است.

تبصره- 2 : درصورتي كه دبيرانجمن از اعضاء هيئت مديره نباشد، مي تواند در جلسات بدون حق راي، شركت نمايد.

تبصره- 3 : هيچ كس نمي تواند در بيش از يك انجمن صنفي یا هر شرکت تعاونی یا اتحادیه مرتبط با صنایع پلاستیک ، بازرس یاعضو هيئت مديره باشد.(به استثنای تشکلهای کشوری)

ماده بيست و شش : جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 3 نفر ازاعضاء رسميت يافته وتصميمات آن با حداقل 3 راي معتبر خواهد بود.

تبصره- 1 : غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه ويا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هريك از اعضاء اصلي هيئت مديره گردد موجب استعفاء از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود وعضويا اعضاي علي البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي كسب نموده اند، جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد.

تبصره- 2 : تشخيص موجه ياغيرموجه بودن عذر برعهده رئيس هيئت مديره مي باشد.

تبصره- 3 : جلسات هيئت مديره حداقل دوهفته يكبار تشكيل مي گردد.

ماده بيست و هفت : هيئت مديره مكلف است حداكثر دوماه پس از دريافت مجوز تاسيس انجمن حسابي به نام انجمن وبا امضاء مشترك رئيس هيئت مديره وخزانه دار در يكي از بانكهاي كشور باز ووجوه متعلق به انجمن را درحساب بانكي مزبور نگهداري نمايد.

ماده بيست و هشت : رئيس هيئت مديره وخزانه دار مشتركاً صاحبان امضاء مجاز، اسناد ومدارك مالي وكلاً مسئول اداري ومالي انجمن بوده وحفظ كليه اموال، دارائي ها واسناد و اوراق بهادار ودفاتر مالي بعهده آنان مي باشد. درغياب رئيس هيئت مديره، نايب رئيس هيئت مديره اسناد مالي را امضاء خواهد نمود.

تبصره : كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و مهرانجمن وكليه اسناد مالي واوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد، با امضاء مشترك رييس هيئت مديره يا نايب رييس هيئت مديره وخزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده بيست و نه : در صورت استعفاء، فوت ويافقدان صلاحيت هريك از اعضاي هيئت مديره به جاي آنان اعضاء علي البدل با توجه به تقدم آراء، جايگزين عضو مزبور خواهند شد.

ماده سي : هيئت مديره انجمن مكلف است حداقل سه ماه قبل ازپايان دوره، در خصوص تجديد انتخابات تصميم گيري نموده و مجمع عمومي را طبق مقررات اساسنامه براي تجديد انتخابات دعوت نمايد.

تبصره : چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره، به هرعلتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس مكلف است مراتب را به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع و معادن اعلام نمايد.

ماده سي و يك : وظايف واختيارات هيئت مديره بشرح زيراست:

1- اجراي مصوبات مجمع عمومي وراهبرد وظايف تخصصي انجمن

2- حفظ حقوق ومنافع مشروع وقانوني اعضاء

3- افتتاح ويا بستن حساب در بانكها

4- خريد، فروش، رهن و اجاره اموال منقول وغيرمنقول به منظور استفاده و يا تامين هزينه هاي انجمن

5- حضوردر مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء ودفاع از حقوق آنان

6- انعقاد قراردادهاي دستجمعي به نمايندگي از اعضاء با ساير تشكلهاي كارگري وكارفرمائي بارعايت قوانين ومقررات مربوط ه و همچنين آئين نامه و اساسنامه انجمن

7- استخدام، عزل ونصب كارمندان اداري

8- دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

9- تهيه وارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

10- تهيه وتنظيم صورت هاي مالي وهمچنين پيش بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

11- تدوين آئين نامه هاي داخلي

12- تعيين ميزان حق عضويت اعضاء

13- اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقادجلسه به وزارت صنايع و معادن

14- تاسيس وتقويت شركتهاي تعاوني وايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء

15- تشكيل كميته ها از جمله به شرح زير جهت تسهيل وظايف انجمن:

الف ) كميته حقوقي

ب ) كميته حل اختلاف بين اعضاء

ج ) كميته بررسي وتدوين آئين نامه ها

د) كميته آمار و اطلاعات

ه ) كميته رفاهي

و) كميته تداركات و پشتيباني

ز) كميته هاي آموزشي، تحقيق و فني

ماده سي و دو  : وظايف رئيس هيئت مديره :

1- اداره جلسات هيئت مديره

2- دعوت اعضاء هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات

3- مراقبت در حسن جريان امور انجمن

4- ابلاغ تصميمات مجمع عمومي وهيئت مديره به دبير وسايرمسئولان انجمن جهت اجرا

5- انجام ساير مواردي كه باتوجه به اساسنامه برعهده رئيس قراردارد

 

 

ماده سي و سه : دبيرانجمن رياست امور دبيرخانه انجمن را عهده دار بوده ومسئول تشكيلات اجرائي است و وظايف او بشرح زيرمي باشد :

1- استخدام يا بكارگماردن كاركنان اداري انجمن ودرصورت لزوم استخدام مشاور وكارشناس پس از تصويب هيئت مديره

2- انجام مكاتبات و نامه هاي اداري انجمن ونظارت برحسن اجراي مقررات داخلي انجمن

3- اجراي مصوبات وتصميمات هيئت مديره ومجمع عمومي وانجام امورجاري واداري انجمن

4- ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفترمربوطه

5- حفظ ونگهداري اسناد ومدارك مالي واداري ودفترمشخصات كامل اعضاء انجمن

6- تهيه وتنظيم كارت عضويت با امضاء خود و رئيس هيئت مديره ويا خزانه دار و مهر رسمي انجمن

7- دبير مكلف است درانقضاي مدت اعتبار عضويت اعضاء هيئت مديره مقدمات دعوت وتشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثردر فاصله 6 ماه ازپايان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نيايد، مي بايد به اتفاق بازرس مراتب را جهت تعيين تكليف به كميسيون ذيربط دروزارت صنايع و معادن اطلاع دهد.

ماده سي و چهار: خزانه دارمسئول امورمالي انجمن است وامضاء كليه چكها واسناد مالي واوراق بهادار برعهده او و رئيس هيئت مديره ويا نايب رئيس هيئت مديره بوده وساير وظايف وي بشرح زير مي باشد:

1- اداره امور مالي انجمن، تنظيم دفاتر واسناد، صورتجلسات مالي و رسيدگي به حفظ حسابها

2- وصول وجمع آوري وروديه، حق عضويت ها وكمكهاي مالي در مقابل قبض رسيد.

ماده سي و پنج : مجمع عمومي عادي يك نفراز اشخاص حقيقي عضو انجمن يا يكي اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي عضو را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي باشد.

ماده سي و شش : وظايف بازرس عبارت است از:

1- نظارت مستمر برامور انجمن طبق اساسنامه

2- رسيدگي به حسابها واسناد وصورتهاي مالي وتهيه گزارش براي طرح در مجمع عمومي

3- رسيدگي به شكايات اعضاء و تهيه گزارش براي طرح در مجمع عمومي

تبصره : بازرس حق دخالت مستقيم دراداره امور انجمن را نداشته ولي مي تواند بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند ونظرات خود را اظهارنمايد.

ماده سي و هفت : هيئت مديره انجمن مي تواند با مسئوليت يكي از اعضاء هيئت مديره يا دبير و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور نسبت به انتشار هرگونه نشرية مرتبط با فعاليت انجمن اقدام نمايد.

ماده سي و هشت : در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی فوق العاده، هيئت تصفيه اي را انتخاب خواهد كرد تا آن هيئت پس از اداء كليه ديون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاري اموال و املاك انجمن به مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران يا اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران بنا به تشخيص خود جهت تاسيس مركز فني و حرفه اي تحت نام "هنرستان صنعتگران پلاستيك " اقدام و نسخه اي از واگذاري را به وزارت صنايع و معادن ارسال نمايد.

 ماده سي و نه:  اين اساسنامه پس از اصلاح و تكميل بشرح فوق در 39 ماده و 28 تبصره، در تاريخ 7/6/1383 با اتفاق آراء مورد تصويب مجمع عمومي فوق العاده قرار گرفت.