پروفایل عبدالرزاق کیانی

مدیریت نوین-عبدالرزاق کیانی
  • سمت: مدیر مسوول و صاحب امتیاز
  • نام واحد تولیدی/ بنگاه: مدیریت نوین
  • تلفن: 00982177009359
  • وب سایت: http://www.iranianplast.com
  • فاکس: 00982177008250
  • نشانی: هران -حکیمیه،کوی دانشگاه امام حسین،فاز یک ،مرکز تجاری نور ،واحد ۱۰۰
  • ایمیل: kiani_201026@yahoo.com